Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN)

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN)

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN)

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng

Địa chỉ

61A Nguyễn Văn Cừ, P Hòa Hiệp Bắc

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Việt Nam

Điện thoại: +84 (0)236 3770998

Fax: +84 (0)236 3770997

Email: sdn@dananginvest.com