You are here: Home Giới thiệu Lĩnh vực kinh doanh

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Ngoài lĩnh vực chính là khai thác và phát triển, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, SDN còn mở rộng thêm nhiều dự án đầu tư  xây dựng  các khu đô thị mới, khách sạn, trung tâm thương mại, đồng thời mở rộng mục tiêu kinh doanh sang các lĩnh vực khác như: tài chính, ngân hàng, năng lượng, khoáng sản, giáo dục, truyền thông…

CÁC DỰ ÁN CỦA SDN: