You are here: Home Giới thiệu Ban lãnh đạo

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Ban Lãnh đạo

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng Nhiệm kỳ III (2014 -2017) gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Ánh  - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Tri Hổ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Sơn - Thành viên

Ban Tổng Giám Đốc gồm: